| Tarieven |

Contributiereglement

Contributiereglement EOZC met ingang van 01 Augustus 2014

1. Leden zijn volgens de statuten en het huishoudelijk reglement verplicht tot het betalen van verenigingscontributie.

 • Actuele tarieven zijn te vinden op de website.
 • Vanaf het vijfde betalende lid op eenzelfde woonadres geldt een vrijstelling van contributie.

2. Contributie KNZB.

Elk lid van de vereniging is verplicht contributie te betalen aan de K.N.Z.B. De kosten worden eenmalig per kalenderjaar geïncaseerd in Januari of bij aanmelding van een nieuw lidmaatschap. De tarieven voor deze contributie worden jaarlijks geindexeerd door de K.N.Z.B.

3. Reglement contributie.

Alle leden zijn verplicht contributie te betalen. Leden die de contributie niet of niet tijdig betalen kunnen worden uitgesloten van wedstrijden, trainingen, zwemlessen en andere verenigingsactiviteiten.

 • Het incasseren van de contributie geschied onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.
 • De contributie wordt 4 maal per jaar geïncasseerd te weten in Januari, April, Augustus en Oktober.
 • Het inschrijfgeld moet samen met het inschrijfformulier contant worden voldaan.
 • De verenigingscontributie en de KNZB contributie worden middels automatische incasso geïncasseerd.
 • Contributie kan niet teruggevorderd worden bij bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of tijdelijke absentie

4. Diplomazwemmen.

De kosten voor het diplomazwemmen bedraagt € 10 per te behalen diploma. Deze kosten dienen contant met het inschrijfformulier voor het examen te worden voldaan.

5. Wanbetaling.

Als het innen van de contributie niet mogelijk is zal de penningmeester contact opnemen met het betreffende lid en/of betreffende kaderlid om te kijken of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Denk aan een lidmaatschap dat tussentijds beëndigd is of een verkeerd doorgegeven bank cq. postgironummer.

6. Aanmaning.

Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, wordt het betreffende lid en/of betreffende kaderlid door de penningmeester schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen alsnog aan de betaling te voldoen. Als het betreffende lid en/of betreffende kaderlid niet aan deze voorwaarden kan voldoen kan het betreffende lid en/of betreffende kaderlid uitgesloten worden van wedstrijden, trainingen, zwemlessen en andere verenigingsactiviteiten.

7. Opzeggen.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient per mail te gebeuren naar ledenadministratie@eozc.nl voor de start van een nieuw kwartaal. Als het betreffende lid niet tijdig heeft opgezegd is het betreffende lid de contributie van het lopende kwartaal verschuldigd. De start van de kwartalen zijn als volgt:

 • 1e kwartaal: voor 1 januari van het betreffende jaar
 • 2e kwartaal: voor 1 april van het betreffende jaar
 • 3e kwartaal: voor 1 juli van het betreffende jaar
 • 4e kwartaal: voor 1 oktober van het betreffende jaar

8. Contributiereglement.

Het contributiereglement wordt ieder jaar op de algemene ledenvergadering (ALV) opnieuw vastgesteld met instemming van de leden.

Vastgesteld en goedgekeurd op de ALV 11-04-2014

Namens het bestuur van EOZC

Alexander Schiebroek (voorzitter) en Robert van Overbeek (penningmeester)